Cele i działania fundacji

Fundacja została powołana w celach:

 • wspierania osób wymagających szczególnej opieki i pomocy zwłaszcza osób zmagających się z chorobą nowotworową a także osób z innymi chorobami lub trudnościami życiowymi,
 • propagowania i wspierania działań prowadzących do kształtowania postawy tolerancji,
 • przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, chorobę, niepełnosprawność, status ekonomiczny oraz wiek,
 • działalności kulturalnej w zakresie udostępniania wydarzeń kulturalnych,
 • prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • podejmowania przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat chorób nowotworowych,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz jej walorów zdrowotnych poprzez popularyzację różnych form aktywności ruchowej.

Fundacja realizuje założone cele w szczególności poprzez następujące działania:

 • prowadzenie kampanii społecznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy,
 • organizację i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych (w tym kampanii o charakterze profilaktycznym i informacyjnym).
 • organizację imprez kulturalnych (w szczególności wystaw, projekcji, spektakli),
 • organizację imprez sportowych (m.in. z zakresu turystyki wodnej, zimowej),
 • organizację imprez szkoleniowych i wypoczynkowych,
 • organizację wernisaży, wystaw i konferencji,
 • aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych,
 • organizację sesji zdjęciowych dla osób z chorobami nowotworowymi i innymi chorobami lub trudnościami życiowymi,
 • organizację kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw społeczno-obywatelskich,
 • organizowanie grup wsparcia dla osób z chorobą nowotworową i osób z innymi chorobami lub trudnościami życiowymi,
 • promocję zatrudnienia i zapobiegania wykluczeniu zawodowemu osób dotkniętych chorobą nowotworową, innymi chorobami lub trudnościami życiowymi,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi m.in. o profilu zbliżonym do działań Fundacji,
 • angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i innych środowisk w tym sportowych oraz twórczych,
 • wspieranie i organizowanie wolontariatu.
Powrót na górę